FEDERATIE SUSTEREN
Sedert enige tijd streeft het bisdom er naar, in het kader van hun eigen opgestelde Blauwdruk 2020,  om de krachten van parochies te bundelen in clusters.
Een cluster is een parochieverband, waarin meerdere parochies deelnemen.
Aangezien er al een samenwerkingsverband was tussen de parochies
Susteren, Mariaveld, Nieuwstadt, Roosteren, Dieteren, gaan zij ook het cluster vormen. Er zijn reeds vele vergaderingen geweest en op 12 januari 2015 hebben de kerkbesturen van de afzonderlijke parochies het convenant getekend. In het nieuwe kerkbestuur nemen per parochie twee leden zitting.
Teven zijn er commissies die bemand worden door leden van het nieuwe kerkbestuur en door leden uit diverse parochies.
Zoals
Commisie pastoraat en
Commissie financiën 
Commissie secretariaat  en communicatie                                                                                    
Commissie vrijwilligers                                                               
Commissie gebouwen en terreinen.
Het clusterbestuur als zodanig vormt het bestuur van de 5 parochies; de “vroegere” kerkbesturen bestaan niet meer. Kerkbestuursleden die deel uitmaken van het clusterbestuur kregen een nieuwe benoeming als kerkmeesters voor alle vijf de parochies. Op parochieniveau is een parochie-comité opgericht dat tot taak heeft in de parochie zorg te dragen voor de gang van zaken.
Het doel van de cluster is om op het pastorale vlak elkaar te inspireren en verlichting te geven aan de pastoors/priesters wat betreft vergaderingen etc. en op het financiële vlak de vaak noodlijdende kerken wat meer steun te kunnen geven.

Vanaf 1 januari 2020 is dit cluster verandert in een federatie.

Van iedere parochie zitten twee leden in het kerkbestuur.
In iedere parochie is ook een parochie-comité” actief. Zij zorgen voor de goede gang van zaken in iedere parochie afzonderlijk.
Het cluster Susteren kent dus één kerkbestuur en vijf parochie-comités.
De gewone uitgaven en inkomsten van de vijf parochies worden vanaf 1 januari 2020 gezamenlijk beheerd. er si dus spraken van een gemeenschappelijk “huishoudboekje” voor de vijf parochies.
De vermogens van de verschillende parochies blijven van elkaar gescheiden.
Ondanks terugloop van kerkgangers en financiële zorgen zal in de vijf kerken van onze federatie zoals gewoonlijk de eucharistieviering(en) worden gehouden, evenals gelegenheid tot doop, vormsel, huwelijk en uitvaart.
De gelovige gemeenschap blijft verzekerd van pastorale zorg door priesters en vrijwilligers.

parochie Christus Salvator